Pnömatik Tek Dane Ekim Makinasında Elektrikli Hareket Sisteminin Mısır ve Ayçiçeği Tohumlarının Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi

  • Metin Kadir TOROSOĞLU
  • Cevat AYDIN
Keywords: Hassas mibzer, elektrikli hareket, mekanik, mısır tohumu, pnömatik mibzer, tek dane ekim mibzeri

Abstract

Bu ç alış mada pnömatik tek dane ekim makinasında elektrikli hareket sisteminin sıra ü zeri tohum dağ ılım dü zgü nlüğü ne etkisi araş tırılmış tır. Çalış mada hareketini elektrik motorundan alan pnömatik tek dane makinası ile hareketini tahrik tekerleğ inden alan pnömatik tek dane mekanik ekim mibzeri kullanılmış tır. Denemeler hem laboratuvarda hem de tarlada geç ekleş tirilmiş tir. Mısır tohumuyla laboratuvarda farklı uzaklıklarda (100 mm, 150 mm, 160 mm ve 200 mm) ekim denemeleri yapılmış tır. Ayç iç eğ i tohumuyla da yine laboratuvarda farklı uzaklıklarda (250 mm, 300 mm) ekim denemeleri yapılmış tır. Tarlada ise her iki makinede 1.67 m/s hızda mısır iç in 150 mm, ayç iç eğ i iç in 250 mm aralıklarında ekim iş lemi yapılmış tır. Ölçü mler ekim sonrası rastgele seç ilen 5 metrelik uzunluklarda 3’er tekrarlı olarak gerç ekleş tirilmiş tir. Laboratuvar ve tarlada her iki ekim makinasına ait verilere göre sıra ü zeri tohum dağ ılım dü zgü nlüğ ü ile ilgili ortalama, standart sapma, KETA, İO, BO ve varyasyon katsayısı ile tarla ç ıkış dereceleri belirlenmiş tir.
Elektrikli hareket sistemine sahip olan mibzerle 1.67 m/s hızda ve 150 mm mesafede ekilen mısır tohumunun laboratuvar denemelerinde KETA (%) oranı 95.67 iken tarlada % 100 olarak belirlenmiş tir. Yine aynı mibzerle ve aynı hızda 250 mm mesafede ekimi yapılan ayç iç eğ i tohumunun laboratuvarda KETA oranı 98.45 iken tarlada % 100 olarak belirlenmiş tir. Hareketini tahrik tekerleğ inden alan pnömatik mekanik mibzerle 1.67 m/s hızda ve 150mm mesafede ekimi yapılan mısır tohumunun laboratuvarda KETA oranı 93 iken tarlada % 98.07 olarak belirlenmiş tir. Mekanik mibzerle 250 mm mesafede ekimi yapılan ayç iç eğ i tohumunun laboratuvarda KETA oranı 95.2 iken, tarlada bu oran % 100 olarak belirlenmiş tir. Sonuç olarak bu iki mibzerle yapılan ekim denemelerinde kabul edilebilir tohum aralığ ının 93-100 aralığ ında değ iş tiğ i görü lmüş tü r. Tarla ç ıkış derecelerinin de hem mısır hem de ayç iç eğ i bitkisinin % 96’nın ü zerinde ç imlenme derecesine sahip olduğ u tespit edilmiş tir.

Published
2019-10-03
Section
Articles