SU KALİTESİ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN LOJİSTİK REGRESYON, LOJİSTİK-RİDGE VE LOJİSTİK-LASSO YÖNTEMLERİ İLE TESPİTİ

Yazarlar

  • Cansu Filik İşçen Eskisehir Osmangazi University
  • Sevim Simge Uysal
  • Arzu Altın Yavuz

Anahtar Kelimeler:

su kalitesi, sakarya nehri, lojistik regresyon, lojistik-ridge, lojistik-lasso

Özet

Günümüzde yer üstü su kaynaklarının kalitesinin belirlenmesi ve yönetimi tüm dünyada en önemli
araştırma konuları arasında yer almaktadır. Su kalitesi ile ilgili yapılan çalışmalar, suyun kullanım amacının
belirlenmesinde önemli olmasının yanı sıra, yüzey su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından da
önemlidir. Su kaynakları çeşitli faaliyetler sonucu kirlilik tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır.
Sürdürülebilir bir su yönetimi, bu kaynaklarda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimlerin sürekli
izlenmesi ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. Tüm lokasyonlardan alınan örneklerin sürekli olarak
ölçümünün yapılması zaman ve maliyet gerektirmektedir. Ancak makine öğrenme yöntemleri yardımıyla
İki istasyon arasında hangi su karakteristiklerinin değişime neden olduğunun belirlenmesi
sağlanabilmektedir. Sonrasında bu değişkenler yardımıyla sürekli izleme sensörler yardımıyla
gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada Sakarya nehri üzerindeki iki istasyon arasındaki su değişimine
neden olan karakteristikler makine öğrenme yöntemleri olan lojistik regresyon, lojistik Ridge ve lojistikLASSO yöntemleri ile belirlenmiştir. En etkili değişkenlerin belirlenmesinde lojistik LASSO yönteminin
daha güvenilir sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, Lojistik-LASSO yöntemine göre iki istasyon
arasında değişime neden olan su kalite karakteristikleri Ca++, O-PO4, T, TH, BOD5, DO, EC, Mg++, pH’tır.

Yayınlanmış

2021-06-21

Nasıl Atıf Yapılır

Filik İşçen, C., Uysal, S. S., & Altın Yavuz, A. (2021). SU KALİTESİ DEĞİŞİMİNE ETKİ EDEN DEĞİŞKENLERİN LOJİSTİK REGRESYON, LOJİSTİK-RİDGE VE LOJİSTİK-LASSO YÖNTEMLERİ İLE TESPİTİ. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 14(1), 1–12. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/375

Sayı

Bölüm

Articles