Pseudomonas hydrolytica BAKTERİSİ İLE PİREN HİDROKARBONUNUN BİYODEGRADASYONU

Yazarlar

  • Dilara ULUSOY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  • Cansu FİLİK İŞÇEN

Anahtar Kelimeler:

Poliaromatik hidrokarbonlar, Biyolojik Parçalanma, Bakteri

Özet

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) kullanımı sırasında yapılan ihmal ve hatalar sonucunda, petrolün dökülmesiyle ve fosil yakıtların tamamen yanmadan atılmalarıyla çevreye bırakılan toksik, mutajen ve kanserojen bileşiklerdir. PAH’ların çevrede birikmeleri ve uzun süre kalmaları çevreyi ve biyolojik dengeyi etkilemektedir. PAH’ların çevreden uzaklaştırılmasında, biyodegradasyon en önemli ve en temel mekanizmadır. Mikroorganizmalar tarafından çeşitli kimyasal bileşikler enerji ve karbon kaynağı olarak kullanılarak farklı biyolojik ürünlere dönüştürülmektedir. Piren, ABD Çevre Koruma Ajansının öncelikli kirleticiler olarak sınıflandırdığı hidrokarbonlar arasında yer alır. Piren yüksek molekül ağırlıklı bir PAH’dır. Bu PAH grubu biyolojik parçalanmaya karşı dirençlidir ve bu sebeple çevrede daha kalıcıdır. Bu çalışmada Sinop Limanından alınmış toprak örneğinden izole edilen Pseudomonas hydrolytica’nın piren hidrokarbonunu %73 oranında degrade ettiği bulunmuştur. Taguchi metodu kullanılarak optimizasyon çalışmaları yapılmış ve biyodegradasyon üzerine etki eden faktörlerin sıcaklık, pH ve tuzluluk olduğu; sıcaklık 31oC,  pH 6, piren konsantrasyonu 1g/L ve tuzluluk oranı 0.1 g/L olduğunda en iyi biyodegredasyon saptanmıştır. Sonuç olarak, biyodegradasyon yeteneğine sahip mikroorganizmalar kullanılarak çevrede problem oluşturan PAH’ların ortadan kaldırılması ve kirliliğin azaltılması, PAH’ların biyoremediasyon çalışmaları için potansiyel oluşturmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ULUSOY, D., & FİLİK İŞÇEN, C. (2023). Pseudomonas hydrolytica BAKTERİSİ İLE PİREN HİDROKARBONUNUN BİYODEGRADASYONU. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 16(1), 26–37. Geliş tarihi gönderen https://bibad.gen.tr/index.php/bibad/article/view/469

Sayı

Bölüm

Articles